Моля изчакайте...

Уважаеми потребители,

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и фирма Уебикон ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу.


Общи условия

Собственост
    www.touretta.com (наричан по-долу само сайт/уебсайт) е собственост на фирма Уебикон ЕООД (наричано по-долу само "Уебикон"), ЕИК 202662780, адрес по регистрация - гр. София, бул. Шипченски проход 43А. Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на Уебикон, в случай, че не е посочено друго.

Общи разпоредби
    Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Уебикон. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Уебикон.

Основни понятия
   По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Уебикон.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/страници/данни на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за участие в мрежата потребители на сайта на Уебикон.
- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Уебикон се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ПРОМОЦИЯ" e всяка инициатива, предприета от Уебикон, целяща да насърчи увеличаването на продажбите или използването на даден продукт или услуга. Потребителят трябва внимателно да проучва правилата на всички обявени промоции, в които участва чрез сайта, тъй като те могат да съдържат допълнителна важна информация относно условията за промоцията. Повече информация за всяка промоция може да се получи на сайта, обявените телeфони за контакт или на имейл info@touretta.com.

"ПРОМОЦИОНАЛЕН (ПРОМО) КОД" - Промо кода дава възможност за ползване на допълнителна отстъпка към цените обявени през сайта. Промо кодове могат да бъдат уникални за еднократно ползване или временни за определена промоция. Промо кодове не може да се комбинират с други такива, със специални оферти или отстъпки за корпоративни клиенти.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


Конфиденциалност

   За ползването на някои от предлаганите услуги, промоции или изпращане на запитвания чрез сайта, може да се изисква регистрация и предоставянето на някои от следните категории лични данни: (а) Име и Фамилия, (б) Имейл адрес, (в) Телефон.

С попълването и подаването на формите в сайта, лицата за контакт: (а) декларират, че са прочели, запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общи условия, (б) при попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни и ги предоставят доброволно, (в) декларират, че са запознати с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните им данни, (г) изразяват доброволното си съгласие (в съответствие с чл. 4 от ЗЗЛД) личните им данни да бъдат обработвани от Уебикон и/или определен(и) от него обработващ(и) личните данни, и съобразно условията, посочени в този раздел, и (е) декларират, че са запознати с всички правни възможности по ЗЗЛД, относно обработването на личните им данни, в това число и не само по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни.

Уебикон се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством съобразяване на необходимите технически и организационни мерки.

Разкриване на данните е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е поискал това или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни, или при спазване на нормативно установения ред.

Събраните лични данни може да бъдат използвани за следните цели: (а) комуникация - с цел отговаряне на въпроси и коментари, (б) служебни цели - за вътрешни служебни цели, например за анализиране на резултати и управление на дейностите на Уебикон, (в) маркетинг цели - събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта може да бъде предоставена на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (на Уебикон и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация и запитвания лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Уебикон на следния email за контакти: info@touretta.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или общите условия за ползване на сайта.


Цени

   Уебикон си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промени в Общите условия.

Посочените в този уебсайт цени са в български лева, без включен ДДС. Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този уебсайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажба, нито пък има задължаващо действие за Уебикон. Условията за използване на която и да е услуга, предлагана от Уебикон, се уреждат изключително и само от сключен конкретен договор между Уебикон и Партньора.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Органичаване на отговорността

   Уебикон прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Уебикон не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Уебикон за нейната цялостност и ненакърнимост.

Уебикон не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Уебикон не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Уебикон има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


Промени

   Уебикон си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промени в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 22.01.2018 г.